فراخوان جشنواره جهانی فیلم های انساندوستانه آسا
 • فراخوان جشنواره جهانی فیلم های انساندوستانه آسا

  فرخوان دومین جشنواره ی جهانی فیلم های انساندوستانه “آسا” 

  موضوعات:

  • دنیای بدون مرز
  • ریشه کنی فقر و گرسنگی
  • آسیب های ناشی از پناهندگی
  • قربانیان فراموش شده 
  • انسان و محیط زیست
  • زنان در تقابل جوامع سنتی و مدرنیته 
  • آسیب های ناشی از جنگ
  • فقر آب
  • کودکان و فجایع جهانی

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar