نوروز باستانی مبارک باشد
  • نوروز باستانی مبارک باشد

    جشنواره ی جهانی فیلم های انساندوستانه “آسا” در آستانه ی نوروز باستانی ایران زمین، سالی سرشار از آرامش و دوستی برای ساکنان زمین آرزومند است.

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar