جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا)

جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا)

جشنواره ی جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا)

بنی آدم اعضای یك پیكرند

كه در آفرینش ز یك گوهرند

‏ Human beings are members of a whole

‏  In creation of one essence and soul

امروزه حوادث طبیعی و غیر طبیعی همچون سیل، زلزله، جنگ و دیگر حوادث مشابه به عنوان دردهای بزرگ بشر، صحنه هایی دلخراش از آزردگی و ویرانی بر روی زمین به جا می گذارند و عده ی زیادی از انسان ها را به كام مرگ می كشانند.

در تمام دنیا رسانه ها، افراد خیرخواه، مسئولین و هنرمندان برای كمك به بازمانده های حوادث و آسیب دیدگان شتاب می كنند و تصویری زیبا از انساندوستی را به نمایش می گذارند، پس از زمان كوتاهی آرام آرام قربانیان این وقایع دلخراش به فراموشی سپرده می شوند و آنچه می ماند همان ویرانی آزار دهنده بر پهنه ی دیدگان قربانیان این فجایع است كه از نزدیك با این بلایا دست به گریبانند.

در این میان سینما و تصویر به عنوان ابزاری پر قدرت می تواند جنبشی جهانی در راستای كمك به این "قربانیان فراموش شده" فرهنگ سازی كند.

گروه "آسا" با طراحی جشنواره ای بین المللی به نام انساندوستی و به احترام انسان، در جهت رسیدن به این رویداد مهم از سال ٢٠10 تلاش خود را با همکاری دفتر فعالیت های انساندوستانه ی ملل متحد (UNOCHA) دفتر عمران ملل متحد (UNDP) و صلیب سرخ (ICRC)  آغاز كرد و اكنون در تدارك دومین رویداد جهانی خود به نام: "فستیوال جهانی فیلم های انساندوستانه است" .

توضیحات بیشتر

بنیاد امور انسان دوستانه آسا

رای زندگی در آرامش و صلح دست به دست هم می دهیم تا برای فردا دنیایی بهتر بسازیم. نزدیک تر می شویم تا مرز ها کم رنگ تر شوند

بنیاد جهانی آسا در راستای فعالیت های انساندوستانه عضو می پذیرد.

-

asa back2.jpg

asa back2.jpg

logo_black.jpg

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Middle East Studies Program, California State University, Fresno

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Future Cineaste Association

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Golden Griffin Pictures

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

InterkulTurelle woche 2018

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Flegma

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

ACC

medium_407ce104-62aa-47d5-b0e5-da8762f730ee_0.jpg

Bauhaus Universität Weimar